Regulamin

Regulamin

Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjne przedszkola oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów.

 

Funkcje i zadania przedszkola

 1. Opiekuńcza – szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka.
 2. Wychowawcza – pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
 3. Dydaktyczna – wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przez świadome, celowe i planowe kierowanie działalnością dziecka.

Pełną realizację wszechstronnej funkcji przedszkola umożliwia „PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. – Dz. U. z dnia 31sierpnia 2007r. Nr 157, poz. 1100).

Program pracy wychowawczej i dydaktycznej- przyjęte do realizacji przez przedszkole- określają zadania wchodzące w zakres następujących dziedzin wychowania: wychowanie zdrowotne, umysłowe, społeczne, emocjonalne, techniczne, estetyczne.

Programy wychowawcze i dydaktyczne odpowiadają w pełni postulatowi demokratyzacji systemu wychowania wyrażającej się równymi szansami startu szkolnego dla wszystkich dzieci. Realizując zadania programowe, przedszkole dąży do opieki nad zdrowiem dzieci oraz współpracy z różnymi instytucjami użyteczności publicznej i organizacjami społecznymi.

 

Frekwencja dzieci

 1. Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 2. Dziecko do przedszkola należy przyprowadzać od 6.30 do 8.15, odbierać do godz. 17.
 3. W przypadku choroby dziecka, rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie, a w przypadku choroby zakaźnej – zaświadczenie z Sanepidu.

Dyrektor Przedszkola ma prawo do skreślenia z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w wypadku:

 1. Nieregularnych i nieterminowych opłat za przedszkole.
 2. Braku wiadomości o przyczynie nieobecności ponad 7 dni.

 

Wyposażenie dziecka

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czysto i estetycznie i wygodnie ubrane, tak aby samodzielnie mogło się rozebrać i ubrać.
 2. Dziecko powinno przynieść ze sobą obuwie na zmianę, chusteczki do nosa, szczoteczkę i pastę do zębów, strój gimnastyczny w woreczku. Dzieci z grupy I leżakują – przynoszą piżamę. Wszystkie rzeczy wchodzące w skład wyposażenia powinny być oznaczone inicjałami imienia i nazwiska.

 

Obowiązki rodziców względem Przedszkola

 1. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych.
 2. Odpłatność za przedszkole należy regulować z góry w dni wyznaczone do 10-go każdego miesiąca. Od zaległości pobierane będą odsetki ustawowe (Dz. U. Nr 117, poz. 1009 z 2002r.).
 3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście, albo przez osoby upoważnione mające ukończony 18 rok życia.
 4. Rodzice powinni zapoznać się informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które są wywieszane na tablicach w holu.
 5. Rodzice powinni brać czynny udział w życiu przedszkola poprzez udzielanie informacji o dzieciach, ofiarowanie własnej pomocy, udział w uroczystościach przedszkola.