Dyrektor PP 37 informuje

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 37 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jagiellońska 61, 70-382 Szczecin, e-mailowo: pp37@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 48 42 428.

    2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

    3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, na podstawie art. 6 ust 1 lit.c ogólnego rozporządzenia/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198).

    4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przebywania dziecka w Przedszkolu publicznym Nr 37 w Szczecinie.

    5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

    6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

    8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.